Gratis levering vanaf 50€

100% natuurlijke kruiden

0 -  0,00

Geen producten in je winkelwagen.

Kruiden blendup logo wit quote

Gratis levering vanaf 50€

100% natuurlijke kruiden

Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Mevr. Eef Wouters, handelend onder de benaming BlendUp, (hierna genoemd BlendUp) met adres 3540 Herk-de-Stad, Schopstraat 8, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0694.600.964. Telefoon: +32 (0)47180.85.44 – Email: info@blend-up.be – Website: https://blend-up.be.
1.2 Alle door BlendUp afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. De elektronische webwinkel van BlendUp biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij BlendUp. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen BlendUp en de klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.
1.4 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachten het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaar, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

2.Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege BlendUp. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 De bestellingen gemaakt via de website www.blend-up.be binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.
2.3 BlendUp beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan BlendUp heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan BlendUp. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.4 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door BlendUp zijn bevestigd.
2.5 Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door BlendUp. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor BlendUp om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
2.6 Elke wijziging van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van BlendUp, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.
2.7 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Bestellingen voor producten die door BlendUp op maat gemaakt dienen te worden, kunnen, in afwijking van art. 2.4, niet geannuleerd worden en dienen volledig te worden afgenomen zodra ze ontwikkeld zijn. Bestellingen voor producten die op maakt gemaakt dienen te worden kunnen niet worden gewijzigd en dienen volledig te worden afgenomen zodra ze ontwikkeld zijn.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1 BlendUp besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde bestellingen en opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor BlendUp, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2 De klant bezorgt BlendUp in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan BlendUp zijn verstrekt, heeft BlendUp het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
3.3 Deelleveringen en -uitvoeringen zijn toegelaten. BlendUp behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
3.4 BlendUp behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig
zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij BlendUp of derden, het bekomen van collectieve schuldenregelingen door de klant,…).
3.5 Indien BlendUp na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft BlendUp het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

4.Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon of -pagina vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door BlendUp. De prijs is echter te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.) voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particulieren, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

5.Betaling

5.1 De facturen van BlendUp zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.
5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft BlendUp het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van BlendUp, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6.Overmacht

6.1 Indien BlendUp, brand, ziekte, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz. overkomt, heeft BlendUp het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.
6.2 Indien BlendUp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BlendUp gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, onverwijld schriftelijk gemeld worden aan BlendUp. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elke klacht die niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft BlendUp de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een
schadevergoeding te betalen.
7.3 De schadevergoeding waartoe BlendUp op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 BlendUp zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.
7.5 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal
wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig van de datum van levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door de derden), vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met BlendUp waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan BlendUp. BlendUp zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

8.Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar BlendUp, Schopstraat 8, 3540 Herk-de-Stad, België. Enkel artikelen die zich in originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de
factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen: verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

 

  • licht versleten artikelen;
  • geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
  • artikelen die op maat van de klant werden gemaakt/samengesteld;
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.2 BlendUp behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door
schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

9.Overdracht van rechten

9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van BlendUp heeft voldaan.
9.2 Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering.

10.Intellectuele eigendom

10.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van BlendUp. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.
10.2 BlendUp is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.Privacy

11.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient BlendUp te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. BlendUp is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.
11.2 In bepaalde omstandigheden is BlendUp verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure BlendUp hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien BlendUp
van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de klant werd afgesloten.
11.3 Indien BlendUp alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal BlendUp de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.
11.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.
11.5 BlendUp draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

12.Varia en geschillenregeling

12.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door BlendUp van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
12.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met BlendUp afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BlendUp. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
12.3 Een eventueel in gebreke blijven van BlendUp om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
12.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
12.5 In de relatie tussen BlendUp en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing.
12.6 Elk geschil zal door BlendUp worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze, dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor BlendUp om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.